Europejski nakaz zapłaty czym jest i jak działa?

Europejski nakaz zapłaty
payhelp small logo

Każdy polski Przedsiębiorca, który prowadzi interesy z Kontrahentami mającymi siedziby w innych niż Polska państwach członkowskich UE ma prawo skorzystać z możliwości, jakie daje europejskie postępowanie nakazowe w przypadku braku terminowej regulacji należnej zapłaty. Uzyskanie europejskiego nakazu zapłaty (ENZ) nie jest skomplikowane, należy jednak zadbać o to, by pozew złożyć zgodnie z aktualnymi wymaganiami ustawowymi. Jak zatem złożyć pozew o europejski nakaz zapłaty?

Co to jest europejski nakaz zapłaty?

Najkrócej rzecz biorąc europejski nakaz zapłaty to dokument, który pozwala Wierzycielowi bezpośrednio w trybie przymusowym (na drodze postępowania egzekucyjnego) odzyskać należność od zagranicznego Dłużnika, o ile powód spełni wszystkie wymagania formalne, a wobec nakazu nie zostanie wniesiony sprzeciw w ustawowym terminie.

Europejski nakaz zapłaty – formularz

Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty musi zostać złożony na odnośnym formularzu – w chwili obecnej jest to formularz A, stanowiący załącznik do Rozporządzenia nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. Prawidłowo wypełniony pozew musi zawierać:

 • dokładne dane stron (zarówno osobowe, jak i teleadresowe);
 • wskazanie kwoty roszczenia oraz kwot kar umownych, odsetek i pozostałych kosztów;
 • wskazanie kwoty odsetek (jedynie w przypadku, gdy Wierzyciel dochodzi ich zapłaty);
 • uzasadnienie roszczenia;
 • opis dowodów;
 • uzasadnienie transgranicznego charakteru roszczenia.

Co istotne, pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty musi być złożony w tym kraju członkowskim UE, w którym pozwany ma siedzibę lub mieszka. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy polski Przedsiębiorca wykonuje na rzecz zagranicznego Kontrahenta usługi bądź dostarcza towary na terenie państwa innego niż Polska. W takim przypadku konieczne jest złożenie pozwu o ENZ w tym kraju, w którym były wykonywane czynności na rzecz Dłużnika. Warto jednak mieć na uwadze, że jurysdykcja sądu rozstrzygającego ewentualne spory między stronami może także zostać konkretnie wskazana bezpośrednio w umowie zawieranej z zagranicznym partnerem biznesowym.

Czytaj również: Nota obciążeniowa dla dłużnika

Kiedy sąd odrzuci pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty?

Złożony w sądzie pozew zostanie odrzucony w każdym z poniższych przypadków:

 • pozew nie spełnia wymaganych warunków formalnych;
 • roszczenie wskazane w pozwie jest oczywiście nieuzasadnione;
 • powód nie przesłał sądowi odpowiedzi w wyznaczonych terminach lub odrzucił propozycję zmiany pozwu.

Co zawiera europejski nakaz zapłaty?

Jeżeli sąd nie miał zastrzeżeń ani uwag co do strony formalnej złożonego przez powoda wniosku lub gdy ewentualne zastrzeżenia zostały przez powoda uwzględnione i poprawione, sąd wydaje europejski nakaz zapłaty. Obowiązujące regulacje prawne stanowią, że europejski nakaz zapłaty musi zostać wydany na formularzu E. Zakres informacji i pouczeń, jakie muszą się znaleźć w europejskim nakazie zapłaty, określa art. 12 Rozporządzenia nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. Analiza treści formularza E pozwala wskazać, że europejski nakaz zapłaty zawiera:

 • oznaczenie sądu;
 • sygnaturę sprawy;
 • datę wystawienia nakazu;
 • podpis osoby, która wydała nakaz;
 • oznaczenie stron oraz przedstawicieli stron;
 • sentencję rozstrzygnięcia (zawierającą nakaz zapłaty roszczenia głównego, odsetek, kar umownych oraz kosztów);
 • określenie odpowiedzialności dłużników (czy jest solidarna, czy nie);
 • pouczenie dla pozwanego o możliwości wniesienia sprzeciwu wraz z terminem na jego wniesienie i określeniem skutków;
 • informacja, że europejski nakaz zapłaty stanie się wykonalny, jeżeli w wyznaczonym terminie pozwany nie wniesie sprzeciwu;
 • informacja, że dane zawarte we wniosku o wydanie europejskiego nakazu zapłaty nie były weryfikowane przez sąd.

Sprawdź również: Windykacja od A do Z

Ile czasu ma sąd na wysłanie pozwu do pozwanego?

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi UE doręczenie europejskiego nakazu zapłaty powinno odbywać się w sposób przewidziany w przepisach prawa obowiązujących w danym kraju członkowskim. O ile złożony pozew spełnia wszystkie wymagania, sąd ma obowiązek wydania europejskiego nakazu zapłaty bez zbędnej zwłoki. Najczęściej czas oczekiwania na wydanie nakazu to 30 dni od daty złożenia pozwu.

Niezależnie jednak od tego doręczenie europejskiego nakazu zapłaty musi spełniać wymagania formalne określone w Rozporządzeniu nr 1896/2006. Zgodnie z nimi europejski nakaz zapłaty może zostać dostarczony pozwanemu w następujący sposób:

1. Za potwierdzeniem odbioru przez Dłużnika: 

 • doręczenie osobiste (pozwany potwierdza odbiór własnoręcznym podpisem),
 • oświadczenie doręczającej osoby o tym, że pozwany odebrał nakaz lub odmówił jego odebrania,
 • doręczenie drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru podpisanym własnoręcznie przez pozwanego),
 • doręczenie drogą elektroniczną (za potwierdzeniem odbioru podpisanym własnoręcznie przez pozwanego).

2. Bez potwierdzenia odbioru: 

 • doręczenie na adres pozwanego (odbiorcą może być w takim przypadku osoba zamieszkująca lub zatrudniona w tym samym gospodarstwie domowym, co pozwany);
 • doręczenie do lokalu przedsiębiorstwa pozwanego (odbiorcą jest osoba zatrudniona przez pozwanego);
 • doręczenie pocztą bez potwierdzenia odbioru (jedynie w przypadku, kiedy pozwany posiada adres w tym państwie członkowskim UE, w którym dochodzi do rozpatrzenia sprawy pod względem merytorycznym);
 • doręczenie drogą elektroniczną z automatycznym potwierdzeniem dostarczenia (możliwe do zastosowania wyłącznie, jeśli pozwany uprzednio wyraził zgodę na tę formę doręczenia).

Europejski nakaz zapłaty – jak się odwołać?

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi UE każdy Dłużnik, któremu doręczono europejski nakaz zapłaty, ma prawo do wniesienia sprzeciwu w terminie do 30 dni od daty otrzymania nakazu. Co ważne, sprzeciw taki może nie być konkretnie uzasadniony – aby europejski nakaz zapłaty stracił moc wystarczy jedynie w sposób ogólny zakwestionować roszczenie powoda.

W przypadku, gdy pozwany wniesie sprzeciw, sprawa automatycznie jest kierowana do rozpatrzenia na drodze postępowania cywilnego zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym państwie członkowskim UE. Powód może zapobiec skierowaniu sprawy na drogę cywilną, jeżeli składając pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty dołączy do niego również oświadczenie o braku zgody na przekazanie sprawy do rozpatrzenia w trybie zwykłym, jeśli pozwany zgłosi sprzeciw.

Jeśli po otrzymaniu europejskiego nakazu zapłaty Dłużnik nie wniesie sprzeciwu w ustawowym terminie, nakazowi zapłaty nadawana jest klauzula wykonalności i zasądzana jest wykonalność nakazu, a Wierzyciel może podjąć egzekucję zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Należy mieć na uwadze, że europejski nakaz zapłaty, który stał się wykonalny w jednym z państw członkowskich UE, jest automatycznie uznawany i może być wykonany w pozostałych państwach członkowskich UE bez konieczności ponownego stwierdzania jego wykonalności i bez możliwości wniesienia sprzeciwu przez Dłużnika wobec takiego nakazu.

Zaznacz aby ocenić ten wpis
[Wszystkie: 2 Średnia: 3]

Jakich informacji szukasz?

Możemy Ci pomóc

KONTAKT

Masz pytania dotyczące usługi Payhelp?
Chętnie odpowiemy. Napisz do nas:

Napisz swoje pytanie i podaj swój e-mail w formularzu.

  Podaj numer telefonu - oddzwonimy

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest właściciel platformy internetowej Payhelp - BEST S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Łużyckiej 8a. Podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi Pani/Pana zgłoszenia. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych

  Załóż darmowe konto