Przystąpienie do długu – na czym polega?

Przystąpienie do długu
payhelp small logo

Przystąpienie do długu to jedna z form zabezpieczenia wierzytelności. Może być to świetne rozwiązanie dla dłużników, którzy nie radzą sobie z zobowiązaniem – pod warunkiem, że są w stanie przekonać kogoś, by stał się współodpowiedzialny za ten dług.

Wyjaśniamy, na czym polega przystąpienie do długu, czym różni się od przejęcia długu oraz jak sporządzić umowę.

Co to jest przystąpienie do długu?

Przystąpienie do długu polega na tym, że osoba trzecia przyjmuje współodpowiedzialność za cudzy dług. Taka osoba z własnej woli podejmuje decyzję, że chce umożliwić wierzycielowi egzekwowanie od niej należności.

Wskutek przystąpienia rozszerza się grono osób, od których wierzyciel może oczekiwać spłaty zadłużenia – to już nie tylko pierwotny dłużnik, ale także nowa osoba lub nawet kilka, bo do długu może przystąpić kilka osób.

Czym jest kumulatywne przystąpienie do długu?

Kumulatywne przystąpienie do długu oznacza przyjęcie przez osobę trzecią odpowiedzialności za cudzy dług. Nie zwalnia dłużnika od obowiązku spłacania swojego zobowiązania, jak by to miało miejsce przy przejęciu długu.

Przystąpienie powoduje, że osoba trzecia również odpowiada za dług (na zasadzie solidarności), a wierzyciel ma prawo żądać od niej spełnienia świadczenia.

Na czym polega przystąpienie do długu?

Przystąpienie do długu zaliczane jest do tzw. zabezpieczeń osobistych. Polega ono na tym, że osoba trzecia staje się współodpowiedzialna za cudzy dług w sposób solidarny.

Oznacza to, że wierzyciel może skierować do niej roszczenie z pominięciem dłużnika, a on, jako przystępujący, będzie musiał spełnić świadczenie. Spłacenie długu przez przystępującego zwalnia z długu dłużnika głównego.

Zasadą jest, że dłużnicy odpowiadają całym swoim majątkiem. W umowie strony mogą jednak zastrzec, że dodatkowy dłużnik będzie odpowiadał tylko określoną częścią majątku.

Kto może przystąpić do długu?

Przystępujący do długu musi być pełnoletni i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Nie musi być to członek rodziny dłużnika głównego. Przystępującym może być każda osoba, która zgodzi się pomóc mu w trudnej sytuacji.

Czytaj również: Jak sprawdzić swoje długi?

Kiedy nie można przystąpić do długu?

Przystąpić można do długu już istniejącego, a co za tym idzie, przystąpienie nie może dotyczyć kredytu dopiero negocjowanego lub pożyczki, co do której została wydana dopiero promesa udzielenia.

Nie wolno również przystąpić do długu przedawnionego oraz długu wekslowego.

Od drugiej strony: można przystąpić do każdego długu pieniężnego, chyba że istnieje wyłączenie ustawowe lub umowne albo niemożność przystąpienia wynika z właściwości zobowiązania.

Nie ma przeciwwskazań, by przystąpić do umowy pożyczki pozabankowej.

Jak przystąpić do długu?

Przystąpienie do długu następuje w drodze umowy między dłużnikiem a osobą, która zgodziła się przystąpić do długu. Stroną umowy nie jest wierzyciel, ale trzeba go powiadomić o przystąpieniu do długu.

Przepisy nie wymagają, by umowa została zawarta na piśmie, ale ze względów dowodowych lepiej zachować tę formę.

Co powinna zawierać umowa przystąpienia do długu?

Umowa przystąpienia do długu nie wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Może zostać przygotowana przez którąś ze stron, tj. dłużnika lub wierzyciela. Powinna zawierać:

  • wskazanie stron umowy, czyli dłużnika i osoby trzeciej, która przystępuje do długu,
  • przedmiotu umowy, czyli przystąpienia do długu. Przedmiot umowy można doprecyzować poprzez wskazanie wysokości długu, terminu jego powstania, danych wierzyciela,
  • oświadczenie woli przystępującego o przyjęciu długu i tym, że odtąd będzie ponosił odpowiedzialność solidarną z dłużnikiem,
  • podpisy obu stron.

Przystąpienie do długu a przejęcie długu

Przystąpienie do długu nie jest tym samym co przejęcie długu, które polega na tym, że osoba trzecia całkowicie przejmuje na siebie zobowiązanie.

Przystąpienie nie zwalnia dłużnika z obowiązku zwrotu pożyczonych pieniędzy, a tylko poszerza krąg osób, na których spoczywa obowiązek spłaty długu.

Jest to odpowiedzialność solidarna. Zakłada ona, że dłużnik ma prawo żądać od każdego dłużnika spłaty zobowiązania, a uregulowanie długu przez jednego dłużnika zwalnia pozostałych.

Korzyści z przystąpienia do długu – jakie dla wierzyciela, a jakie dla dłużnika?

Przystąpienie do długu jest korzystne dla wierzyciela, bo poszerza krąg osób, od których może on żądać spłaty należności.

Jeśli dłużnik nie był w stanie uregulować płatności – i dlatego poprosił kogoś bliskiego o przystąpienie – to daje to wierzycielowi nadzieję, że przystępujący jest bardziej wypłacalny i dzięki temu odzyska on swoje pieniądze.

Zdarza się, że wierzyciele sami proponują takie rozwiązanie i są gotowi zrezygnować ze skierowania sprawy do sądu, jeśli dłużnikowi uda się przekonać kogoś, by przystąpił do długu.

Z kolei dłużnikowi daje to szansę na uniknięcie skierowania sprawy o zadłużenie do sądu, a następnie do postępowania egzekucyjnego. Ustanawiając takie zabezpieczenie wierzytelności, może też uzyskać szansę na wynegocjowanie rozłożenia długu na raty lub wydłużenia terminu płatności.

Zaznacz aby ocenić ten wpis
[Wszystkie: 1 Średnia: 5]

Jakich informacji szukasz?

Możemy Ci pomóc

KONTAKT

Masz pytania dotyczące usługi Payhelp?
Chętnie odpowiemy. Napisz do nas:

Napisz swoje pytanie i podaj swój e-mail w formularzu.

    Podaj numer telefonu - oddzwonimy

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest właściciel platformy internetowej Payhelp - BEST S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Łużyckiej 8a. Podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi Pani/Pana zgłoszenia. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych

    Załóż darmowe konto