Windykacja od A do Z. Wszystko o windykacji

windykacja od A do Z
payhelp small logo

Skuteczne odzyskanie zaległych płatności od niesolidnych Kontrahentów bardzo często jest dla polskiego Przedsiębiorcy sporym problemem, który wynika nie tylko z przekonania o niewielkiej skuteczności samodzielnych działań windykacyjnych. Przekonanie to nie jest wprawdzie całkowicie pozbawione podstaw (o czym szerzej piszemy w dalszej części tekstu), niemniej jednak zasadniczym powodem, dla którego względnie niewielka grupa Przedsiębiorców decyduje się na powierzenie windykacji profesjonalistom, jest nadal relatywnie niewielka świadomość tego, jakie konkretnie rozwiązania i możliwości są dla Wierzyciela dostępne w polskim porządku prawnym. Drugą, równie istotną kwestię, stanowią liczne mity i błędne wyobrażenia czym jest windykacja. Na tyle mocno zakorzeniły się one w świadomości Przedsiębiorców, że przyjmują je oni za fakty, choć tak naprawdę z rzeczywistością i nowoczesnymi metodami prowadzenia windykacji wyobrażenia te nie mają nic wspólnego.

Jak więc jest naprawdę? Zapraszamy do lektury naszego przewodnika po współczesnej windykacji!

Czym jest windykacja należności?

Najogólniej można windykację zdefiniować się jako szereg czynności podejmowanych wobec Dłużnika przez Wierzyciela (lub osoby go reprezentujące) w celu możliwie najszybszego odzyskania należnych płatności, które pozostają nadal nieuregulowane w chwili podjęcia działań zmierzających do odzyskania długu. Sama nazwa pochodzi od łacińskiego terminu vindicatio, oznaczającego dochodzenie roszczeń w ramach instytucji prawnej rei vindicatio, stanowiącej integralną część porządku prawnego funkcjonującego w Cesarstwie Rzymskim.

Ujmując sprawę z nieco innej perspektywy, windykacja zasadniczo polega na przeprowadzeniu przez zainteresowane strony (czyli Wierzyciela i Dłużnika) negocjacji co do spłaty zaległej należności w taki sposób, aby wypracować akceptowalne dla obu stron warunki. Co jednak bardzo ważne, windykacja może być prowadzona zarówno na etapie przedsądowym (polubownym), jak i na drodze postępowania sądowego, a w razie uporczywego braku spłaty działania zmierzające do odzyskania długu mogą zostać przekazane komornikowi (egzekucja komornicza).

Trzeba podkreślić, że najbardziej opłaca się zarówno Dłużnikowi, jak i Wierzycielowi dojść do porozumienia w kwestii spłaty długu jeszcze na etapie polubownym, przed skierowaniem sprawy do sądu. Powód jest prosty: zakończenie działań windykacyjnych w sposób polubowny pozwala uniknąć długotrwałego i kosztownego postępowania sądowego, a jeśli windykacją zajmują się profesjonaliści, uszczerbku nie doznają również relacje biznesowe pomiędzy Wierzycielem a Dłużnikiem.

Jak odzyskać dług?

Art. 354 § 1. Kodeksu Cywilnego dość precyzyjnie określa sposób, w jaki należy wywiązywać się ze zobowiązań wobec Wierzycieli: „Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.” Niestety, rzeczywistość jest daleka od ustawowego ideału: aż 90% polskich Przedsiębiorców z sektora MŚP przyznaje, że musi czekać na zapłatę od Kontrahenta przez jakiś czas po terminie płatności umieszczonym na fakturze. W wielu przypadkach oczekiwanie trwa na tyle długo, że jedynym wyjściem jest dochodzenie należnej kwoty w drodze windykacji.

Windykacją należnej od Dłużnika zapłaty może zająć się bezpośrednio sam Wierzyciel, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by sprawa taka została przekazana zewnętrznej firmie windykacyjnej, z którą Wierzyciel zawrze umowę dotyczącą świadczenia tego rodzaju usług. Na mocy zawartej umowy firma windykacyjna może legalnie prowadzić z Dłużnikiem negocjacje co do spłaty zaległości w imieniu swego Klienta.

Warto przy tej okazji obalić jeden z najpowszechniejszych mitów na temat windykacji, czyli przeświadczenie o tym, że działania windykacyjne są nielegalne lub (w najlepszym razie) prowadzone na granicy prawa. Jest to całkowita nieprawda – na gruncie polskiego ustawodawstwa dozwolone jest podejmowanie w ramach windykacji wszelkich działań zmierzających do dochodzenia swojej własności, które nie łamią obowiązujących przepisów ani nie stoją w sprzeczności z porządkiem prawnym.

W pierwszej kolejności zazwyczaj podejmowane są działania polubowne, których celem jest uzyskanie od Dłużnika spłaty należności bez toczenia batalii sądowej. Jeśli jednak negocjacje przedsądowe nie przyniosą skutku, sprawa może zostać skierowana na drogę sądową, co przekłada się na wydłużenie czasu oczekiwania na spłatę zaległej płatności i na większe koszty odzyskania długu. W przypadku braku spłaty długu przez Dłużnika po uzyskaniu prawomocnego sądowego nakazu zapłaty rozpoczyna się zwykle postępowanie sądowe egzekucyjne, które prowadzi komornik.

Czy warto ściągać długi na własną rękę?

Jak już wspominaliśmy, nie istnieją żadne przeszkody prawne, które uniemożliwiałyby Przedsiębiorcy samodzielne podjęcie działań windykacyjnych wobec swoich Dłużników. Okazuje się jednak, że w znakomitej większości przypadków taka windykacja przynosi efekty dalekie od spodziewanych, ponieważ bardzo nieliczni Dłużnicy regulują swoje zobowiązania w ustalonym bezpośrednio z Przedsiębiorcą-Wierzycielem terminie. Taka sytuacja jest wypadkową wielu czynników, wśród których najważniejsze to:

 • niewystarczające umiejętności negocjacyjne,
 • brak znajomości obowiązujących przepisów prawa,
 • chaotyczne i niespójne działania,
 • niewyciąganie wobec Dłużnika zapowiadanych konsekwencji braku spłaty zaległości,
 • brak doświadczenia i wiedzy na temat windykacji,
 • brak dostępu do narzędzi efektywnie wspomagających odzyskiwanie długów.

Kolejnym ważnym aspektem, który każdy Przedsiębiorca powinien rozważyć przed podjęciem samodzielnej windykacji, są faktyczne koszty tego typu działań. Wbrew utartemu wśród właścicieli firm przekonaniu są one znacznie wyższe, niż tylko opłata za kilka połączeń telefonicznych albo cena wysłania korespondencji zawierającej ponaglenie do zapłaty.

W koszta windykacji prowadzonej na własną rękę trzeba bowiem wliczyć również między innymi:

 • czas poświęcony na działania wobec Dłużnika (telefony, maile, korespondencja papierowa, ewentualne wizyty osobiste w siedzibie Dłużnika),
 • zmniejszoną efektywność funkcjonowania firmy w przypadku prowadzenia windykacji przez pracownika firmy w godzinach pracy (nie wykonuje on w tym czasie własnych obowiązków służbowych),
 • negatywne efekty dla sposobu zarządzania firmą i jej konkurencyjności (wynik skupienia uwagi przez właściciela firmy na dochodzeniu zaległych płatności zamiast na kwestiach związanych z prowadzoną działalnością i jej rozwojem),
 • niedostępność zaległych kwot w budżecie obrotowym firmy (w efekcie firma ma mniejszą płynność finansową oraz ograniczone możliwości rozwoju),
 • zachwianie lub utratę dobrych relacji z Kontrahentem-Dłużnikiem (szczególnie ważne w przypadku długoletnich partnerów biznesowych, których utrata może poważnie zaszkodzić Wierzycielowi).

Realne koszty windykacji na własną rękę bardzo często są tak wysokie, że podważają ekonomiczny sens prowadzenia tego rodzaju działań bezpośrednio przez Przedsiębiorcę. Znacznie lepszym pod względem efektywności oraz bardziej opłacalnym rozwiązaniem jest powierzenie windykacji profesjonalnej firmie zewnętrznej, najlepiej takiej, w której całkowite koszty odzyskania zaległości są jawne i znane Wierzycielowi jeszcze przed rozpoczęciem faktycznych działań windykacyjnych wobec Dłużnika.

Najlepszym dowodem na to, że warto zlecić windykację długów specjalistom jest fakt, że w Payhelp aż 73% spraw zamykamy odzyskaniem zaległych płatności jeszcze na etapie polubownym, a jedyny koszt dla Wierzyciela to prowizja zgodna z cennikiem dostępnym na stronie platformy, naliczana od wartości odzyskanej kwoty dopiero po skutecznej windykacji Dłużnika.

Jak uzyskać pomoc w odzyskiwaniu długów?

Profesjonalna pomoc w odzyskiwaniu długów jest szeroko dostępna dla polskich Przedsiębiorców, ponieważ na rynku istnieje wiele firm windykacyjnych prowadzących taką działalność. W większości przypadków konieczne jest skontaktowanie się telefonicznie lub mailowo z przedstawicielami danej firmy w celu ustalenia konkretnych warunków współpracy.

W przypadku Payhelp sprawa jest jeszcze prostsza: wystarczy jedynie za darmo zarejestrować się na naszej platformie on-line, dodać do obsługi przez naszych specjalistów wszystkie zaległe faktury (co zajmuje ok. 2 minuty na jedną fakturę) i czekać na wyniki naszej pracy. Dość często, bo w około 30% przypadków, udaje się nam odzyskać od Dłużnika pieniądze na rzecz Klienta przed upływem 30 dni od daty zgłoszenia danej zaległości do obsługi.

Skuteczna windykacja faktur

Zaległości w płatnościach pomiędzy partnerami biznesowymi w relacjach B2B mogą mieć wiele przyczyn, ale niezależnie od powodu opóźnień w zapłacie Wierzyciel ma pełne prawo, by upominać się o swoje pieniądze od Dłużnika. Aby jednak skutecznie wyegzekwować zapłatę za nieuregulowaną w terminie fakturę nie wystarczy wykonać kilka telefonów i uzyskać obietnicę zapłaty. Wiara w to, że Dłużnik poproszony przez Wierzyciela o spłatę zaległości faktycznie to uczyni bez odwlekania sprawy w nieskończoność jest najlepszym sposobem na to, by swoje ciężko zarobione pieniądze stracić bezpowrotnie.

Z tego właśnie powodu w Payhelp każdą sprawę rozpoczynamy od gruntownej analizy konkretnego przypadku. Dzięki temu nasi specjaliści w możliwie krótkim czasie dobierają optymalną strategię windykacyjną i decydują, jakie narzędzia kontaktu z Dłużnikiem sprawdzą się najlepiej. Po nawiązaniu kontaktu rozpoczynamy w imieniu Klienta negocjacje z Dłużnikiem, mając cały czas na uwadze, aby prowadzone rozmowy nie wpłynęły negatywnie na relacje biznesowe między Klientem a Dłużnikiem oraz zaowocowały spłatą długu w ustalonym przez strony terminie. Nigdy nie pozwalamy również, aby w rozmowach dotyczących spłaty długu pojawiały się argumenty emocjonalne: zawsze skupiamy się na faktach i konkretach oraz wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony kompromisu.

Nasza wysoka skuteczność (73% długów odzyskanych na etapie polubownym, 83% sukcesów w przypadku postępowań sądowych) wynika również stąd, że negocjacje z Dłużnikami prowadzą wyłącznie eksperci posiadający szeroką wiedzę i doskonałe przygotowanie merytoryczne. Dodatkowym czynnikiem, który przekłada się na skuteczność Payhelp, jest wykorzystanie w procesie windykacji dedykowanych, nowoczesnych narzędzi wspomagających działania windykacyjne na każdym etapie.

Rodzaje metod odzyskiwania należności

Działania, które można podjąć w celu odzyskania zaległych płatności, generalnie dzieli się na dwa główne typy: windykację polubowną (tzw. miękką) i windykację sądową (twardą). Windykację można prowadzić samodzielnie lub zlecić ją zewnętrznej firmie windykacyjnej. W Payhelp skupiamy się przede wszystkim na działaniach polubownych, ale w razie potrzeby jesteśmy w stanie również wspomóc naszych Klientów w trakcie Elektronicznego Postępowania Upominawczego i uzyskać na ich rzecz prawomocny sądowy nakaz zapłaty. W windykacji sądowej także możemy poszczycić się wysoką skutecznością – 83% prowadzonych spraw finalizujemy z korzyścią dla naszych Klientów.

Windykacja miękka (polubowna)

Miękka windykacja obejmuje działania podejmowane przez Przedsiębiorcę na względnie wczesnym etapie istnienia długu, których celem jest nakłonienie Dłużnika do dobrowolnej spłaty zaległej płatności bez konieczności kierowania sprawy na drogę sądową. Jest to etap, na którym Wierzyciel prowadzi z Dłużnikiem negocjacje w dobrej wierze, choć z ukierunkowaniem na odzyskanie całości należnej kwoty. Co istotne, znakomitą większość długów obsługiwanych przez Payhelp udaje się odzyskać właśnie na tym etapie.

1. wezwanie do zapłaty

To podstawowe narzędzie wykorzystywane do poinformowania Dłużnika o istnieniu długu oraz jego kwocie, a także sposobie i terminie zapłaty. Wymagania formalne, które musi spełnić każde wezwanie do zapłaty, aby było uznane za prawidłowo sporządzone, określają zapisy Kodeksu Cywilnego. Warto mieć na uwadze, iż wezwanie do zapłaty może przyjąć formę tradycyjnego pisma (listu), wiadomości e-mail lub wiadomości SMS – każda z nich ma taką samą moc prawną.

Co ważne, wezwanie do zapłaty może zostać wysłane do Dłużnika jako pismo czysto informacyjne (wezwanie do zapłaty), jako informacja o możliwości skierowania sprawy na drogę sądową (przedsądowe wezwanie do zapłaty), a także jako tzw. ostateczne wezwanie do zapłaty, w którym Wierzyciel uświadamia Dłużnikowi, że w przypadku dalszego zwlekania z zapłatą dług będzie windykowany już na drodze sądowej. W przypadku faktycznego skierowania sprawy do sądu i uzyskania nakazu zapłaty, do Dłużnika wysyłane jest sądowe wezwanie do zapłaty.

2. windykacja telefoniczna

Telefoniczny kontakt z Dłużnikiem w celu ustalenia warunków spłaty zadłużenia jest najczęściej drugim (po wysyłce wezwania do zapłaty) krokiem w polubownej windykacji. W trakcie takiej rozmowy niezbędne jest, aby mieć całkowitą pewność, że negocjacje toczą się z Dłużnikiem, ponieważ przekazywanie informacji na temat długów osobom postronnym jest niezgodne z prawem. Celem windykacji telefonicznej jest ustalenie z Dłużnikiem terminu i warunków spłaty długu oraz uświadomienie możliwych konsekwencji uchylania się od zapłaty.

3. windykacja terenowa

Osobista wizyta windykatora w siedzibie Dłużnika w celu negocjacji warunków spłaty zadłużenia to kolejne narzędzie windykacyjne z arsenału „miękkich” rozwiązań. Warto pamiętać, że Windykator nie jest komornikiem i ma zupełnie inne uprawnienia, występując tak naprawdę w roli pełnomocnika Wierzyciela. Nie ma więc tu mowy o zastraszaniu Dłużnika, zajmowaniu majątku ruchomego czy nieruchomości na poczet spłaty długu, o czym wciąż wielu polskich Przedsiębiorców zdaje się nie pamiętać, starając się za wszelką cenę unikać kontaktu i rozmowy z Windykatorem. Jest to spory błąd, ponieważ dosyć często wysłanie Windykatora terenowego stanowi swego rodzaju „ostatni sygnał” dobrej woli ze strony Wierzyciela, który w przypadku braku kontaktu z Dłużnikiem decyduje się na podjęcie dalszej windykacji zadłużenia już w sposób „twardy”.

Windykacja twarda

Działania windykacyjne klasyfikowane jako windykacja twarda lub windykacja sądowa polegają przede wszystkim na skierowaniu sprawy na drogę sądową w celu uzyskania prawomocnego nakazu zapłaty. Taki nakaz zapłaty oznacza dla Dłużnika konieczność uregulowania nie tylko kwoty zaległości podstawowej, ale również wszystkich naliczonych odsetek oraz kosztów dodatkowych. W ramach tego rodzaju windykacji Wierzyciele często decydują się również na upublicznienie danych niesolidnego Dłużnika lub na sprzedaż danej wierzytelności na jednej z tzw. giełd długów.

1. sądowe odzyskiwanie długów

W przypadku chęci odzyskania długu na drodze sądowej warto pamiętać o możliwości przedawnienia się długu, co w praktyce oznacza, że zwlekanie ze zgłoszeniem sprawy do sądu jest wysoce niewskazane. Trzeba również wziąć pod uwagę to, że postępowania sądowe mogą trwać dość długo (szczególnie obecnie, gdy w wyniku pandemii koronawirusa praca sądów została poważnie zakłócona) oraz że uzyskany wyrok lub nakaz zapłaty może zostać wykorzystany jako podstawa rozpoczęcia egzekucji komorniczej.

2. windykacja komornicza

W przypadku zaległych płatności pomiędzy Przedsiębiorcami egzekucja komornicza jest ostatnią możliwością odzyskania długu przez Wierzyciela. Ponieważ komornik działa na rzecz Wierzyciela w celu ściągnięcia z majątku Dłużnika kwoty wystarczającej na pokrycie zaległych należności, to do Wierzyciela należy wskazanie źródeł dla egzekucji komorniczej we wniosku o wszczęcie egzekucji. Należy pamiętać, że dla wszystkich spraw wszczętych w 2019 i 2020 roku obowiązuje stawka kosztów komorniczych określona w najnowszym ustawodawstwie, tzn. jednolite stawki 10% i 3% w przypadku stawki po szybszej spłacie niezależnie od tego, z jakiego źródła podjęto egzekucję środków.

Czym są giełdy długów?

Skorzystanie przez Przedsiębiorcę z jednej z funkcjonujących obecnie w Polsce giełd długów i zamieszczenie tam oferty sprzedaży wierzytelności swoich Dłużników to możliwość coraz częściej wykorzystywana jako skuteczne narzędzie windykacyjne wobec zalegających z płatnościami partnerów biznesowych. Każda giełda wierzytelności stanowi bowiem swego rodzaju rejestr danych dotyczących niespłaconych zadłużeń konkretnych podmiotów gospodarczych.

Trafienie na taką giełdę długów jako Dłużnik jest czymś, czego znakomita większość nierzetelnych Kontrahentów chce uniknąć, ponieważ dane firm znajdujących się w jednym z tych rejestrów są publiczne i dostępne dla każdego. Dla Dłużnika oznacza to ujawnienie jego problemów płatniczych szerokiemu gronu odbiorców (w tym także jego obecnym i potencjalnym partnerom biznesowym), a co za tym idzie utratę reputacji i ograniczenie możliwości prowadzenia działalności. Wielu Przedsiębiorców weryfikuje swoich nowych Kontrahentów pod kątem obecności na jednej z giełd długów, co do pewnego stopnia pozwala uniknąć nierzetelnych płatników.

Skup długów – co to jest?

Najprościej rzecz ujmując skup długów polega na przejmowaniu niespłaconych wierzytelności za ułamek ich nominalnej wartości w celu późniejszego odzyskania zaległości w pełnej kwocie, powiększonej dodatkowo o należne odsetki karne i koszty windykacji. Co istotne, skupowane są długi zarówno osób fizycznych, jak i Przedsiębiorstw.

Skorzystanie z jednego z takich skupów może być dla Wierzyciela dobrym sposobem na odzyskanie przynajmniej części należnej mu kwoty bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań windykacyjnych, warto jednak pamiętać, że nie wszystkie długi „sprzedają się” tak samo dobrze. Firmy zajmujące się skupowaniem wierzytelności najchętniej wykupują zadłużenia bezsporne, zabezpieczone lub potwierdzone i możliwe do wyegzekwowania. W przypadku długów mniej „pewnych” kwota, jaką uzyska Przedsiębiorca po sprzedaży wierzytelności, będzie raczej symboliczna – o ile uda się taki dług w ogóle zbyć.

Czym są listy dłużników?

Obecnie Przedsiębiorca może bez najmniejszego problemu zweryfikować wiarygodność finansową każdego potencjalnego Kontrahenta dzięki dostępowi do licznych rejestrów i list Dłużników. W Polsce funkcjonują zarówno bazy darmowe, jak i płatne, przy czym opłata za skorzystanie z danego rejestru jest w zasadzie symboliczna w porównaniu do wielkości kwot, które niefortunny Przedsiębiorca mógłby realnie stracić nawiązując współpracę z niesolidnym, nieterminowym Kontrahentem.

Wśród instytucji i rejestrów, które gromadzą dane dotyczące zadłużonych podmiotów gospodarczych, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na:

 • Biuro Informacji Kredytowej, gromadzące informacje na temat istniejących kredytów i tego, jak są one spłacane. Co bardzo ważne, w BIK można zweryfikować wyłącznie swoje własne zadłużenie wobec innych podmiotów – nikt poza samym Dłużnikiem oraz określonymi instytucjami bankowymi i pożyczkowymi nie może uzyskać dostępu do tych danych;
 • Krajowy Rejestr Długów, czyli bazę informacji dotyczących zadłużeń osób prywatnych i Przedsiębiorstw na kwoty powyżej 200 zł (osoby prywatne) lub 500 zł (firmy). Każdy zarejestrowany użytkownik KRD może uzyskać wgląd we własne zadłużenia, można także sprawdzić zadłużenie znajdujących się w tym rejestrze Przedsiębiorców;
 • Biuro Informacji Gospodarczej „InfoMonitor, które jest instytucją zbierającą dane o długach osób prywatnych i firm zadłużonych na kwotę przekraczającą 200 zł przez więcej niż 30 dni. Co ważne, BIG ma dostęp do danych z baz BIK-u oraz Związku Banków Polskich;
 • Biuro Informacji Gospodarczej „ERIF”, czyli bazę zawierającą informacje o zadłużeniach Przedsiębiorców i osób prywatnych. Istotna różnica między ERIF a innymi bazami polega na tym, że tu są także dostępne informacje o terminowo spłacanych zobowiązaniach, co może być sposobem na pozytywną weryfikację potencjalnego Kontrahenta;
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej, w którym gromadzone są informacje dotyczące pozytywnej i negatywnej historii płatniczej wpisanych do tego rejestru Przedsiębiorców i osób prywatnych. W przypadku tego rejestru wszystkie zgromadzone w nim dane są dostępne dla każdego zarejestrowanego tu użytkownika;
 • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych, do której mogą zostać wpisane podmioty gospodarcze i osoby prywatne zalegające z płatnościami za zobowiązania telekomunikacyjne;
 • Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, który rejestruje niewypłacalnych Przedsiębiorców oraz dłużników alimentacyjnych zalegających z płatnością ponad 6 miesięcy.

Weryfikując potencjalnego Kontrahenta warto także skorzystać z informacji dostępnych w Krajowym Rejestrze Sądowym (sprawozdania podatkowe, postępowania egzekucyjne, zabezpieczenia na majątku), CEiDG (dokumenty finansowe firmy) czy Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości (m.in. trwające postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe, zakazy prowadzenia działalności gospodarczej).

Jakie są koszty windykacji?

Kolejnym mitem bardzo mocno rozpowszechnionym wśród polskich Przedsiębiorców jest przekonanie, że profesjonalna windykacja prowadzona przez specjalistyczną firmę zewnętrzną jest droga. To rzecz jasna nieprawda, bo choć oczywiście zdarzają się firmy naliczające absurdalnie wysokie opłaty za swoje usługi w zakresie windykacji długów, to jednak w znakomitej większości ceny są skalkulowane rozsądnie.

Warto dodać, że część firm windykacyjnych (w tym Payhelp) stawia na model biznesowy oparty na tzw. success fee, czyli naliczaniu niewielkiej prowizji (11,9% na etapie polubownym i 17,9% na etapie sądowym) wyłącznie w przypadku skutecznego odzyskania długu na rzecz Klienta i tylko od rzeczywistej wartości odzyskanej kwoty. To jedyna opłata, z jaką musi liczyć się Przedsiębiorca powierzający nam odzyskanie zaległych płatności od swoich Dłużników: zarówno rejestracja na naszej platformie, jak i obsługa zaległych faktur są całkowicie darmowe. Trudno w tym kontekście uznać, że koszty profesjonalnych działań windykacyjnych są przesadnie wysokie, a tym bardziej, jeśli weźmie się pod uwagę, że nasi specjaliści dbają nie tylko o skuteczne odzyskiwanie należności, ale także o zachowanie dobrych relacji na linii Wierzyciel-Dłużnik.

Czym zajmują się firmy windykacyjne?

Zasadniczym obszarem działalności każdej firmy windykacyjnej jest oczywiście odzyskiwanie zaległych płatności na rzecz swoich Klientów. Wbrew pozorom nie oznacza to jednak wymuszania spłaty należności za wszelką cenę – wręcz przeciwnie. Profesjonalne podmioty windykacyjne działają zgodnie z litera prawa, w oparciu o Zasady Dobrych Praktyk Windykacyjnych i zawsze z poszanowaniem godności Dłużnika. Ponadto, co jest niezwykle istotne, firma windykacyjna prowadząc negocjacje pomiędzy Wierzycielem a Dłużnikiem wchodzi w rolę mediatora, skutecznie doprowadzając do zawarcia przez skonfliktowanych partnerów biznesowych porozumienia satysfakcjonującego dla obu stron.

Co może windykator?

Kolejny powszechny mit, który jest wciąż żywy w świadomości Przedsiębiorców w naszym kraju, to głębokie przekonanie, że windykator to tak naprawdę oprych i bandyta, którego jedynym celem jest zabranie zadłużonemu Przedsiębiorcy ostatnich pieniędzy, byle tylko odzyskać dług. Oczywiście w przypadku Payhelp, podobnie jak i innych profesjonalnych firm windykacyjnych, o jakimkolwiek wymuszaniu spłaty długu siłą czy działaniach nieetycznych lub sprzecznych z prawem nie ma w ogóle mowy: każdy pracownik w firmie windykacyjnej musi działać w granicach obowiązującego prawa.

W praktyce oznacza to, że Windykator na etapie polubownym może zabiegać w imieniu Wierzyciela o spłatę należności, przedstawiać Dłużnikowi możliwe konsekwencje dalszego braku spłaty, mobilizować niesolidnego Kontrahenta do jak najszybszej zapłaty należności oraz ustalać z nim terminy regulacji poszczególnych kwot.

Na pewno żaden Windykator nie może wejść do domu czy siedziby Dłużnika nieproszony (bez pozwolenia), nie może zabierać żadnych przedmiotów ani środków pieniężnych na poczet zabezpieczenia spłaty (takie uprawnienia ma jedynie komornik i wyłącznie w określonych sytuacjach) ani ujawniać informacji dotyczących zadłużenia danej osoby osobom trzecim (takim, których dany dług bezpośrednio nie dotyczy).

Podkreślmy raz jeszcze: dobry windykator z szanującej się firmy windykacyjnej zawsze działa etycznie, zgodnie z prawem oraz Zasadami Dobrych Praktyk Windykacyjnych i w taki sposób, by nie naruszyć godności Dłużnika.

Czy można rozłożyć dług na raty?

To pytanie nurtuje wielu Dłużników, którzy chcieliby spłacić swoje zobowiązania przynajmniej w jakiejś części i nie mają w danym momencie środków na zapłatę całości długu. Odpowiedź – wbrew kolejnemu błędnemu przekonaniu – jest twierdząca: tak, spłatę zadłużenia można rozłożyć w czasie, ale tylko wtedy, gdy zgodzi się na to Wierzyciel.

Wynika to z faktu, że ustalenia dotyczące sposobu i terminu spłaty zaległości są podejmowane przez zainteresowane strony lub ich pełnomocników. Zasadniczym celem Wierzyciela jest rzecz jasna odzyskanie pełnej kwoty długu w możliwie najkrótszym czasie, ale w Payhelp jesteśmy zdania, że gdy ewidentne jest, że Dłużnik potrzebuje na uregulowanie zobowiązania nieco więcej czasu i może spłacać zaległość wyłącznie w częściach, warto się zgodzić na takie rozwiązanie. W dłuższej perspektywie czasowej jest ono po prostu bardziej opłacalne dla Wierzyciela, który będzie mógł odzyskać pełną kwotę zadłużenia.

Jak wyjść z długów? Pomoc dla zadłużonych

Wyjść z długów można na różne sposoby, a funkcjonujące obecnie przepisy prawa są w tym zakresie bardzo korzystnie sformułowane – choćby w przypadku utraty płynności finansowej przez firmę. Zadłużony Przedsiębiorca może dziś podjąć próbę restrukturyzacji, która jest rozwiązaniem przewidywanym ustawowo w pierwszej kolejności. Dopiero gdy postępowanie restrukturyzacyjne nie przyniesie zakładanych efektów (czyli utrzymania firmy na rynku), uruchamiana jest procedura upadłościowa.

Każdemu polskiemu Przedsiębiorcy, który ma problemy finansowe ze względu na to, że jego Kontrahenci nie wywiązują się z regulacji zobowiązań na czas, oferujemy profesjonalną, skuteczną pomoc w odzyskiwaniu długów i przywróceniu płynności finansowej. Nasi pracownicy to doskonale przygotowani merytorycznie specjaliści z ogromnym, wieloletnim doświadczeniem praktycznym w branży, dzięki czemu Payhelp gwarantuje swoim Klientom wysoką efektywność podejmowanych działań, indywidualne podejście do każdej sprawy oraz niskie koszty windykacji.

Pomagamy Klientom nie tylko na etapie polubownym – jeżeli wymaga tego sytuacja, to po konsultacji z Wierzycielem doradzamy skierowanie sprawy na drogę sądową i pomagamy w załatwieniu niezbędnych formalności oraz prowadzimy cały proces aż do momentu odzyskania należności.

Zamiast prosić się o swoje, przekaż sprawę do Payhelp i nie trać więcej czasu na rozmowy z Dłużnikiem!

Zaznacz aby ocenić ten wpis
[Wszystkie: 18 Średnia: 3.3]

Jakich informacji szukasz?

Możemy Ci pomóc

KONTAKT

Masz pytania dotyczące usługi Payhelp?
Chętnie odpowiemy. Napisz do nas:

Napisz swoje pytanie i podaj swój e-mail w formularzu.

  Podaj numer telefonu - oddzwonimy

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest właściciel platformy internetowej Payhelp - BEST S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Łużyckiej 8a. Podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi Pani/Pana zgłoszenia. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych

  Załóż darmowe konto